El projecte GEP

logo-plurilinguismeDins del Marc per al Plurilingüisme, el Departament d’Ensenyament va posar en marxa el GEP (Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme),  amb l’objectiu d’assolir els objectius d’Europa 2020. Com a declaració d’intencions d’aquest projecte, podem citar la presentació que es troba al web de la XTEC (Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya):

“El coneixement i l’ús de diferents llengües ha esdevingut una necessitat fonamental i un dret per als ciutadans d’una societat global com la nostra. El coneixement d’una o més llengües estrangeres, a més de les oficials i/o pròpies de l’individu, i garanteix  l’adquisició dels processos d’aprenentatge i la millora contínua de l’aprenent.

L’ús de diferents llengües per a accedir al coneixement és una pràctica que l’individu ha de desenvolupar des de l’edat escolar per tal d’establir les bases que li permetran aprendre qualsevol llengua de forma eficient. Així doncs, es recomana que a les aules, els continguts de les diferents àrees es treballin mitjançant la utilització d’una tipologia de textos variada, emprant fonts i recursos diferents i sense limitació en l’ús de les llengües.” 

El GEP al Quatre Cantons

L’Institut Quatre Cantons, que comparteix plenament aquests objectius, ja actuava en aquesta línia des de fa dos cursos, amb la impartició en anglès de les classes de Arts and Crafts (Educació Visual i Plàstica). Aquest curs, el centre ha entrat en el projecte GEP;  dos professors estan fent la formació corresponent, i, en paral·lel, continuarem impartint en anglès les classes d’Arts and Crafts, a més d’haver afegit una matèria optativa a 4t d’ESO de Música en anglès. Estem convençuts que l’ensenyament de continguts en anglès no només contribueix a millorar la competència del nostre alumnat en aquesta llengua, sinó que serveix també per a animar-lo a utilitzar la llengua estrangera en un àmbit extern a l’aula d’anglès, augmentant la seva confiança i disposició a utilitzar altres llengües per accedir al coneixement.